การวิจัย  คือ  การพยายามตอบคำถามโดยวิธีท่ีเป็นวิทยาศาสตร์  เป็นการค้นคว้า
อย่างมีระบบแบบแผน  เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ  หรือเกิดประโยชน์แก่มนุษย์ 
โดยอาศัยวิธีการท่ียอมรับในแต่ละสาขาวิชา  การเรียนรู้ท่ีใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(Research-based learning) เป็นแนวการสอนท่ีเน้นการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งเน้นการทำวิจัยท่ีเป็นการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ค้นพบความรู้ใหม่ 
หรืออาจเป็นการทำโครงงาน 
เพ่ือหาความรู้ใหม่  ท่ีเป็นคำตอบของประเด็นศึกษา 
โดยมีผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือเป็นท่ีปรึกษา 
  
    ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
หมายถึง  การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือค้นหาคำตอบ หรือค้นหาองค์ความรู้ใหม่ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และกระบวนการสืบค้น  เพ่ือหาคำตอบ
ภายใต้ศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเร่ืองท่ีศึกษาวิจัยเพ่ือสืบค้น  พิสูจน์  ทดสอบ เก็บข้อมูล
นำไปวิเคราะห์ข้อมูล  ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างเฉพาะเจาะจง  และอยู่บนพื้นฐาน
ของปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในโลก
 
   ลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
   1. เป็นนวัตกรรมด้านการสอน  ผสมผสานระหว่างบทบาท
การสอนของครูในด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
   2. เป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการวิจัย
 
   รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
มี 4 รูปแบบ  คือ
   1. ครูใช้ผลการวิจัยในการเรียนการสอน
   2. ผู้เรียนใช้ผลการวิจัยในการเรียนการสอน
   3. ครูใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน
   4. ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน
 
              
 
     แหล่งข้อมูล : เอกสารประกอบการบรรยาย  หัวข้อ
"Research-based Learning กับการพัฒนาผู้เรียน"
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ในการประชุมครู  ตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างพี่เลี่้ยง Coaching and Mentoring
วันท่ี 8-9 พฤษภาคม 2556
 
 

edit @ 1 Jun 2013 15:23:16 by sirimajan

Comment

Comment:

Tweet